کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع  پرستاران طرحی زنجان

گروهی از پرستاران طرحی زنجان روز یکشنبه 12 تیر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و ناامنی شغلی خود مقابل استانداری و دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند.

معترضان که پرستاران طرحی و پایان طرحی بدون سهمیه ایام کرونا بودند، از تبعیض در تبدیل وضعیت خود اعتراض دارند. آنها می‌گویند  وزارت بهداشت زیر عنوان سهمیه ایثارگران شماری از افراد وابسته به بسیج و دیگر ارگان‌های امنیتی را تبدیل وضعیت کرده است. ولی به پرستارانی که در دوران کرونا بیشترین خدمات را ارائه داده اند، اعلام کرده است تبدیل وضعیت شامل حال آنها نمی‌شود. گفتنی است پرستاران طرحی به‌دلیل قرارداد موقت در صورتیکه تبدیل وضعیت نشوند، هر لحظه در معرض اخراج قرار دارند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah