کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصیری

روزدوشنبه 21 مرداد ماه، کارگران شهرداری مصیری در شهرستان رستم واقع در استان فارس در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود مقابل دادگستری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع در همین خصوص می گوید، مطالبات کارگران 400 میلیون تومان طبق حکم اداره کار شهرستان رستم میباشد. وی افزود: حق هر کارگر معادل 7 میلیون تومان میباشد که پرداخت نشده و اعتراض آنها به این موضوع پس از 8 ماه هنوز به نتیجه نرسیده است.