کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان در تهران و تبریز

 

بنا به گزارش منشتره، روز سه شنبه 11 تیر ماه، جمعی از دستفروشان خیابان ولیعصر تهران در اعتراض به ممنوعیت دستفروشی، مقابل شهرداری ناحیه 1 منطقه 11، دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، آنها نسبت ممنوعیت و برچیده شدن وسایله شان در معرض فروش گذاشته اند توسط ماموران شهرداری، اعتراض دارند. این شهروندان که عمدتا از دستفروشان خیابان ولیعصر تهران هستند، خواستار اجازه فعالیت مجدد و با تضمین امنیت شغلی و بیمه بیکاری خود از سوی نهادهای حکومتی می باشند. شایان ذکر است، همزمان روز سه شنبه ۱۱ تیرماه، دستفروشان بازار تبریز نیز در ورودی بازار بزرگ که شهرداری با کمک نیروی انتظامی سرکوبگر مانع کسب و کار آنها شدە بود ، دست به تجمع اعتراضی زدند. گفتنی است، اکثر این دستفروشان کارگران و تکنسین های کارخانه های متعدد تبریز بودند که در پی وخامت وضعیت تولید و تعطیلی کارخانە ها بیکار شدە اند.