کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

ایستد اول مه چرخ کار _ رضا یوسف بیگی