کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سرود فارسی سرود

اونی کە آشغالشو من هر روز

پست های مرتبط این دسته

ئازادی بەرابەری حکومەتی کاریگەری

foad

ایستد اول مه چرخ کار _ رضا یوسف بیگی

foad

اصلانی – پرچم کار – کارگر

foad

ادبیات کارگری

foad

ادبیات کارگری ٢

foad

آزادی برابری حکومت کارگری

foad