کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب رانندگان شرکت پگاه سنندج

برپایه گزارش ردیافتی روز شنبه 21 مرداد ماه رانندگان شرکت پگاه سنندج واقع در شهرک صنعتی شماره ۱ سنندج با خوست افزایش دستمزدهای خود دست از کار کشیدند.

در جریان این اعتصاب کلیه رانندگان شرکت پگاه، نمایندگی آویسا در سنندج، در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود و همچنین عدم پرداخت همین دستمزد ناچیز از سوی کارفرما، هیچ باری را جابجا نکردند. به گفته یکی از کارگران، آنان بارها در مورد پرداخت به موقع دستمزدها و افزایش آن با مدیریت شرکت صحبت کرده بودند ولی در پی بی اعتنایی وی به خواستهی این رانندگان، آنان دست به اعتصاب زدند.