کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سرود فارسی

اصلانی – پرچم کار – کارگر

پست های مرتبط این دسته

ایستد اول مه چرخ کار _ رضا یوسف بیگی

-

اونی کە آشغالشو من هر روز

-

ادبیات کارگری

-

ادبیات کارگری ٢

-

آزادی برابری حکومت کارگری

-

احمد شاملو برای فواد مصطفی سلطانی

-