کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سرود فارسی سرود

احمد شاملو برای فواد مصطفی سلطانی

پست های مرتبط این دسته

ئازادی بەرابەری حکومەتی کاریگەری

foad

ایستد اول مه چرخ کار _ رضا یوسف بیگی

foad

اونی کە آشغالشو من هر روز

foad

اصلانی – پرچم کار – کارگر

foad

ادبیات کارگری

foad

ادبیات کارگری ٢

foad