صفحه اصلی | سخن روز | در هشت مارس میلیونها زن خیابانها را به تصرف خویش در آوردند !

در هشت مارس میلیونها زن خیابانها را به تصرف خویش در آوردند !

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
در هشت مارس میلیونها زن خیابانها را به تصرف خویش در آوردند !

میلیونها زن در سراسر جهان در هشت مارس به خیابانها آمده و مطالبات خود را بیان داشتند.امسال بویژه هشت مارس در شرایطی برگزار شد که نه تنها شاخه های مختلف اسلام سیاسی چه در قامت جریانات تروریست- اسلامی و چه در قامت دولتها، در سالهای اخیر به جنگ زنان رفته اند، بلکه، جریانات راست و ضد خارجی در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز تهاجم به زنان و حفظ فرودستی آنان را در دستور کار خود قرار داده اند.در تقابل با جنگ آشکار وکثیف این جریانات،زنان بطور گسترده ای به میدان آمده اند.

هشت مارس امسال اوج اعتراضاتی بود که بویژه علیه تهاجم فاشیستی انجام میگرفت.اگر در آمریکا آماج اعتراضات زنان، سیاستهای راسیستی ترامپ و محدودیتها در مورد سقط جنین بود، در آمریکای لاتین بیش از همه در اعتراض به خشونت علیه زنان ورشد چشمگیر قتل زنان تبلور یافت.

زنان امسال نه تنها برای مطالبات ویژه خود بلکه فراتر از آن علیه بیعدالتی در سرتاسر جهان به خیابانها آمدند. در ترکیه هزاران زن نه تنها در دفاع از حقوق خویش بلکهعلیه کودتای اردوغان، تحت عنوان رفرم قانون اساسی دست به تظاهرات زدند.در کشورهای دیگر زنان از این فرصت جهت اعتراض به وضعیت فلاکتبار معیشتی وشرایط کار خویش استفاده کردند. از آنجمله در اسپانیا مراسم هشت مارس امسال در شکل یک اعتصاب سراسری انجام گرفته و بخشهای مهمی از چرخ جامعه رااز حرکت بازداشت.نزدیک به سیصد سازمان زنان فراخوان اعتصاب در کارخانه ها ، موسسات آموزشی و بخش خدمات دولتی وخصوصی را داده بودند.دامنه اعتصاب بیش از دویست شهر اسپانیا را فرا گرفت. در مادرید نیروهای انتظامی به صفوف زنانی که در اصلی ترین خیابان شهر دست به یک تحصن نشسته زده بودند ، هجوم برد.دواتحادیه بزرگ وسرتاسری اعلام کردند که " نزدیک به پنج میلیون کارگر به مدت دوساعت دست از کار کشیدند که نمونه بینظیری در تاریخ اتحادیه های کارگری اسپانیا بود. "

در عفرین هشت مارس با شکوه و بینظیری برگزار شده است.مقاومت شجاعانه یگانهای مدافع زنان در مقابل تهاجم وحشیانه دولت ترکیه ودومین قدرت نظامی ناتومهر خود را به مراسم هشت مارس زده بود.آنها در منطقه ای ازجغرافیای جهان علیه جامعه مرد سالار و دفاع از حقوق خویش میجنگندکه جریانات تروریستی - اسلامی و دولتهای منطقه با پرچم اسلام سیاسی پاسدار وحشیانه ترین هجوم به زنانو اعمال آپارتاید جنسی هستند.این زنان قهرمان در سال 2013 با بیان اینکه " فقط زنی که متشکل شده باشد توانائی دفاع از خود را دارد " روزنه ای از امید به رهائی را در دل میلیونها تن از زنان این منطقه را گشودند."نسرین عبداله" یکی از سخنگویان یگانهای مدافع خلق با اعتماد به نفس بیسابقه ای میگوید " من مطمئن هستم اگر صد زن در شنگال متشکل بودند در اینصورت شنگال به دست دولت اسلامی نمیافتاد. " همین اعتماد به نفس وروحیه مقاومت است کهدر مراسم هشت مارس در عفرین انعکاس یافت.شرکت زنان از مناطق دیگر سوریه از جمله، منبج ،حلب ، دمشق و حتی لبنان در این مراسم نشانه عمیقترین همبستگی وتعلق خاطری است که عفرین به جهت مقاومت قهرمانانه اش دریافت میکند.

در ایران زنان در شرایط ویژه ای به استقبال هشت مارس رفتند.هنوز پس لرزه های جنبش اعتراضی دیماه در عمق جامعه جریان داشت که،زنان شجاعی با به چوب کردن حجاب در گامهای نخستین سازمان دادن جنبشی بودند که یکی از مهمترین ارکان ایدئولوژیکرژیم اسلامی را آماج حمله خویش قرار داده بود.فراخوان منتشر شده از جانب تجمع کنندگان مقابل وزارت کار به مناسبت هشت مارس اعلام حضور جنبشی بود که هم مهر جنبش اعتراضی نان وآزادی دیماه را برپیشانی داشت، هم پیوند خود را به تاریخ جهانی هشت مارس اعلام میکرد و هم خود را ادامه اولین مقاومت زنان علیه حجاب اجباری سال 1357 میدید.شعارهائی نظیر،"آزادی برابری عدالت جنسیتی" ،"نان کار آزادی " بیان آشکار مطالبات و اعلام جنگ به رژیم اسلامی بود.سرکوب خشن این تجمع نشان دادکهرژیم چه وحشتی از پتانسیل اعتراضی موجود در میان زنان احساس میکند . اتهام اقدام علیه امنیت ملی ومطالبه وثیقه های چند میلیونی از دستگیر شدگان از منظر رژیم باید اراده این زنان ومردان شجاع را برای مقاومت واعتراضات پیشارو در هم بشکند، ولی اگر اخراجها،بیکارسازیها، بگیروببندها وحبسهای طولانی نتوانست کوچکترین خللی در اراده کارگران جهت کسب مطالباتشان بوجود بیاورد، در اینصورت هزینه تحمیل شده از جانب رژیم به دستگیر شدگان هشت مارس نیز آب در هاون کوبیدن است. آنچه زنان را به خیابان میکشاند تضادهای عمیق موجود در جامعه، فرودستی آنان و تبعیض جنسیتی آشکاری است که بر آنان روا میشود.

مضمون فراخوان هشت مارس نشان داد که سایه کمرنگ شعارها ومطالبات زنان در جنبش اعتراضی دیماه به معنی عدم وجود این خواستها، مطالبات و تضادها نیست.این درست که در پروسه این چهار دهه در مواحه با آپارتاید جنسی حاکم برجامعه، زنان با آگاهی بیشتری به جلوی صحنه میآیند ولی نمیتوان اثرات مخرب فرهنگ سنتی و مردسالار را در جامعه نادیده گرفت. این فرهنگ میتواند حتی آنجائیکه زنان ومردان آگاه وپیشرو در میدان مبارزه و اعتراضات عمومی علیه رژیم شرکت دارند،فرصت ابراز وجودمستقل به مطالبات زنان را نداده و آنان را در پس پردهمطالبات عمومی پنهان نگه می دارند.نباید تصور کردکه حضور زنان حتی اگر در مقیاس گسترده ای در اعتراضات صورت بگیرد،بخودی خود میتواند مطالبات زنان را بطور شفاف و برجسته در درون جنبش اعتراضی فریاد بزند. چالش بافرودستی تاریخی - جهانی زنان وسنتهای جان سخت مرد سالار نیاز به عناصر پیشرو ورادیکالی دارد که توانائی طرح مطالبات زنان وتبدیل این مطالبات به شعور عمومی جامعه وبه بخش جدائی ناپذیری از جنبش نان وآزادی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستند. واقعیت این است که درست در دل این نبرد آگاهانه در خانه ، خیابان و در کارخانه است که زنان قادر خواهند بود انواع زنجیرهای جامعه طبقاتی و مرد سالار را پاره کنند.

در لحظه کنونی اگر در مقیاس جهانی دفاع از مقاومت زنان شجاع و قهرمان عفرین یک ضرورت تاریخی بوده کهپیام آور پیکار برای آزادی زنان در همه روزهای سال و نه تنها در هشت مارس است، در ایران نیز باید در حین همبستگی عمیق با زنان قهرمان عفرین ،مبارزه جهت آزادی دستگیر شدگان هشت مارس را تبدیل به یک جنبش اعتراضی گسترده نمود.تشکلهای کارگری و سایر جنبشهای رادیکال اجتماعی نباید خود را در دفاع از جنبش زنان و در لحظه کنونی آزادی دستگیر شدگان بیوظیفه نمایند.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0