صفحه اصلی | مقالات | به جهنم خوش آمدید!

به جهنم خوش آمدید!

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به جهنم خوش آمدید!

عنوان بالا یکی از شعارهای تظاهرکنندگان در هامبورگ آلمان علیە رۆسای گروە ٢٠ است. روز جمعە ٧ جولای ٢٠١٧ دوازدهمین نشست گروه ٢٠ در میان تدابیر شدید امنیتی با حضور بیش از ٢٠ هزار پلیس و حفاظت هوایی 19 هلیکوپتر و اعتراضات گستردە تودەای علیە این گردهمایی در هامبورگ آلمان، نشست اولیە خود را آغاز کردند. نشست سران گروە ٢٠ قرار است تا بعد از ظهر روز شنبه ٨ جولای ادامه یابد. بنا به  گزارشات منتشر شدە احتمال زیاد وجود دارد که روسای ١٩ کشور حاضر در این نشست، علارغم مخالفت آمریکا، پیمان پاریس را در مورد کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت بیشتر  از محیط زیست را تصویب کنند. همچنین گزارشات حاکی از آن است کە  "مبارزه با تروریسم بین المللی، کنترل گازهای سمی و مقابله با گرمایش زمین، کاهش محدودیت ها در مبادلات بازرگانی، نظارت متمرکز بر نهادهای مالی در جهان، مبارزه با پولشوئی، فرار مالیاتی، فساد و رشوه خواری"  از دیگر مسائل مطرح در نشست  گروه ٢٠ باشد.

در برابر نمایندگان سرمایە و قدرت های امپریالیستی ، بیش از صدهزار نفر از فعالین کمونیست، مبارزین کارگری ، مدافعین جنبش برابری زن و مرد ، طرفداران محیط زیست ، مدافعین پناهندگان و انسانهای آزادیخواه و ضد سرمایەداری، از اروپا و دیگر نقاط جهان ، با وصف محدویت ورود به آلمان توسط پلیس کشورهای همجوار از جملە فرانسە و سوئیس، خود را به کشور آلمان و شهر هامبورگ رساندە و علیە سران قاتل و ضد انسان کشورهای سرمایەدای به تظاهرات پرداختند. معترضان و تظاهرکنندگان به درست، سران و رهبران جهان سرمایەداری گردآمدە در گروە ٢٠ را عامل اصلی کل نابرابری و بی عدالتی در سطح جهان خطاب نمودند و علیە آنان شعارهای کوبندە سر دادند. اما آنچه کە قرار است حاکمان گروە ٢٠ در مورد آنها تصمیم گیری کنند یا به قول خودشان با آنان "مبارزە" نمایند ، بخش اصلی  مسائل و معضلات مهم جهان کنونی و بشریت در قرن ٢١ به حساب می آیند کە در واقع  بانی و مسبب اصلی همه این معضلات  و نابرابریها ، جنگ و تروریسم ، فقر و بیکاری ، آوارگی و مهاجرت و دەها معضل دیگر، نظام ظالمانه و طبقاتی سرمایەداری و نمایندگان آن در گروە ٢٠ و دیگر نهادهای قدرتمند سرمایە از جملە گروە ٨ ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، رهبران دولت ، پارلمان ، نهادهای سرکوبگر و نظامی و از جملە "ناتو" و ارتش های جنایتکار دیگر مدافع این نظام هستند.

اما آنچه در این میان و بیشتر از نشست قاتلان گروە ٢٠، توجە جهان و افکار عمومی را به خود جلب کرد ، تجـمع گستردە و سازمانیافتە مبارزین و معترضین ضد سرمایەداری در خیابانهای هامبورگ است. از روز قبل از آغاز نشست رسمی سران گروە ٢٠ عملآ خیابان و میادین شهر هامبورگ در اختیار معترضین بود . این تجمع گستردە و ضد سرمایەداری در قلب اروپا و در تآثیرگذارترین کشور اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا، یادآور جنبش دانشجویی ٤ هفتەای در ماه مە سال ١٩٦٨ فرانسە در قرن گذشتە بود. با این تفاوت کە تجمع کنندگان هامبورگ طی چند روز اخیر از گوشە و کنار کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان برای شرکت در این مارش  بزرگ ضد سرمایەداری علیە سخنگویان اصلی این نظام خود را به این شهر رساندە بودند و به این اعتبار این حرکت فراکشوری و  جهانی است و حرکت انقلابی دانشجویان فرانسە در آواخر دهە ٦٠ قرن گذشتە حرکتی کشوری بود.   

 قدرت خیابانی معترضآ در برابر اجلاس گروه ۲۰ توانستند برخی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این اجلاس را مختل کنند. پلیس آلمان در وحشت از این تجمع گستردە و تودەای و به منظور جلوگیری از گسترش آن ، با یورش درندانه به صف نارضیان ضد سرمایەداری ، با باتوم ، گاز آشک آور، سگ و ماشین آب پاش، به جان مبارزین ضد سرمایەداری افتاد تا بتواند آنان را متفرق نماید. اما معترضین نیز فداکارانه در برابر یورش پلیس ایستادند و تسلیم نشدند. در جنگ و گریزهای خیابانی دەها تن از مبارزین ضدسرمایەداری و چندین تن از پلیس های مسلح مدافع وضع موجود نیز زحمی و بیش از صد تن از معترضین بازداشت و روانە بازداشت گاههای سرمایەداری شدەاند. به گفتە شاهدان عینی از روز پنج شنبە هامبورگ چهرە یک شهر جنگ زدە را به خود گرفتە است کە مسبب آن پلیس و حاکمان آلمان هستند.معترضان ضدسرمایەداری سر این شهر "جنگ زدە"  فریاد می زنند "کە جهان امروز تحت کنترل سرمایه دارانی است که کمتر از یک درصد جمعیت این کره خاکی را تشکیل می‌دهند اما برای ۹۹ درصد باقیمانده، مهمترین تصمیم‌ها را می گیرند". پلیس و میدیای وابستە به نظام سرمایەداری ، اجتماع و گردهمایی وسیع ناراضیان را " آشوب طلب ، خشونت گرا ، ضد نظم و امنیت " و طرفدار انقلاب  جار زدند. این اراجیف در میدیای پر قدرت و افکار ساز سرمایەداری جهانی به زبانهای مختلف در شرایطی به خورد جامعە دادە می شود کە جهان امروز به خاطر تضاد منافع بخش های مختلف سرمایە ، شرکت ها و تراست های صنعتی و نظامی آنان، به جهنم بزرگی برای ٩٩درصد از ساکنین آن تبدیل شدە است. در تبلیغات میدیای وابستە به سرمایەداری  تنها طرفداری معترضین از انقلاب حقیقت دارد کە آن هم نه به منظور خشونت ، بلکە علیە آن و به منظور تغییر بنیادی در نظم حاکم موجود است کە جامعە بشری به آن نیاز دارد.

در کشور آلمان و در شهر هامبورگ ، میدیای وابستە و مزدور و مدافعانشان در شرایطی و ریاکارانه از  "خشونت" معترضان در خیابانهای سخن می گویند کە با مدرنترین سلاح و آموزش دیدە ترین نیروهای زبدە نظام سرمایەداری به جان جوانان ، کارگران ، زنان ، مدافعین محیط زیست و سوسیالیست های  ضدسرمایەداری مدافع انسانیت افتادە و آنان را به وحشیانەترین اشکال آزار و اذیت می دهند. سران گروە ٢٠ در شرایطی مخالفین خود را به خشونت متهم میکنند کە خشونت بارترین جنگ های ضدانسانی را در نقاط مختلف جهان و در صد سال اخیر بر بشریت تحمیل نمودند کە تنها تلفات انسانی آن در جنگ جهانی اول و دوم بر جامعە بشری بیش از ٨٠  میلیون نفر بود. این نظام جنایتکار و سران و رهبران آن، دەها جنگ کوچک و بزرگ دیگر را در اقصا نقاط جهان بر بشریت تحمیل نمودە کە میلیون ها کشتە و مجروح و صدها تریلیون دلار از نتایج زیانبار آن بودە است. کسانی از خشونت مبارزین راستین ضد سرمایەداری ، یعنی کسانیکە همه هست و نیست آنان تنها کولەپشتی همراهشان است و شب را در خیابانها به روز می کنند و غذای همراهشان ساندویچ در جیبشان است ، داد سخن در میدیای مزدور سر می دهند، کە جنگ وحشیانه خاورمیان ، لیبی ، افغانستان و در دیگر گوشە و کنار جهان با سازماندهی نهادهای امنیتی و جاسوسی آنان و درگیرشدن آشکار نیروهای ارتش های قدرتمد آنان یا دولت های وابستە و مزدوران محلی آنان در حال آنجام  و به پیش بردە می شود .

در گروە ٢٠ کسانی قرار است علیە "امنیت جهانی ، محیط زیست ، نابرابری اجتماعی ، تروریسم ، پولشویی و ...." سخن بگویند کە در مجموع ٨٥درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند و کل این پدیدەهای کثیف و ضدانسانی مورد بحث آنان ، حاصل نظامی است کە خود نمایندگی آنرا درشست  هامبورگ آلمان برعهدە دارند. در این نشست سران ترکیە و عربستان سعودی در کنار ترامپ و پوتین نشستەاند کە همراه با جمهوری اسلامی ایران ، پدرخواندە و حامی اصلی تروریسم ، بنیادگرایی اسلامی ، جنگ ، خشونت و ناامنی اصلی در خاورمیانە بعنوان کانون اصلی بحران کنونی و دیگر نقاط جهان هستند. در میان سران جنایتکار گروە ٢٠ و در کنار دست آنان صندلی کسانی همچون "علی خامنەای ، ابوبکرالبغدادی ، ایمن الظواهری، حسن نصراللە، بنیامین ناتانیاهو و سران و رهبران دەها گروە و شبکە تروریستی و مافیای دیگر جهانی" خالی است تا جمع آنان تکمیل گردد.  ناامنی جهان امروز از گروە ٢٠ و دیگر نهاد و سازمانهای مشابه سیاسی ، اقتصادی و نظامی سیستم فاسد و ضدانسانی سرمایەداری ناشی می شود.

اما ضعف اصلی حرکت و جنبش ما ، جنبش جهانی کارگری و کمونیستی ، در عدم وجود تشکلات حزبی و تودەای کارگران و سوسیالیست ها در ابعاد کشوری و جهانی است . اگر به موازات هامبورگ در پاریس ، لندن ، رم ، مادرید، برلین ، استکهلم ، اسلو ، کپنهاک ، مسکو ، وین ، واشنتگتن ، ژنو، توکیو، پکن، اتاوا، استانبول و دهها شهر بزرگ دیگر جهان، تظاهرات ضدسرمایەداری راه می یافت و جنبش واقعی و موجود ضدسرمایە شکل سازمانی و تشکیلاتی می یافت ، سران گروە ٢٠ نە تنها مسیر بازگشت به خانەهای خود را نمی یافتند، بلکە تسلیم شدن در برابر چنین حرکتی بی دردسرترین اقدام آنان می بود و هیچ ارتش و قدرت نظامی نیز توان مقابلە با این حرکت جهانی را نمی یافت. پراکندە بودن جنبش کارگری و کمونیستی نقطە ضعف اصلی جنبش کنونی ما است و بعد از شکست انقلاب کارگری اکتبر در سالهای اولیە این انقلاب و بعد از حاکم شدن خط ضد انقلاب استالینی بر جنبش ما تحمیل شد. اگرچه حرکت و جنبش ضدسرمایەداری هامبورگ آلمان و در برابر نشست سران گروە ٢٠ حرکت انقلابی ، جهانی ، قابل حمایت و شرکت فعالانه در آن است ، اما اقدامی محدود، موقت و زودگذر است . این تجمع ادامه حق طلبانه جنبش ضدسرمایەداری در گوشە و کنار جهان از سیاتل آمریکا ، تا ژاپن و استرالیا ، تا یونان ، اسپانیا ، پرتقال و فرانسە در اروپا،  تا استانبول ترکیە و میدان تقسیم این کشور، تا خیزش های ضداستبدادی خاورمیانه از تونس و مصر تا شمال افریقا ، تا جنبش کارگری و تودەای ایران علیە کلیت جمهوری اسلامی ، تا تجمعات غیرمذهبی در اقصا نقاط عراق علیە حاکمان و احزاب عشیرەای و مذهبی ،  از کمبود تشکیلات و هماهنگی عملی و نظری رنج می برد . اکنون و امروز از هر زمان دیگری بیشتر، وجود یک انترناسیونال کمونیستی مطابق افکار و عقاید مارکس و با سازماندهی جنبش ضد سرمایەداری کارگری و سوسیالیستی در سطح جهان جزو ضرورت زمانه است. این رسالت وظیفە همه کارگران اگاه، کمونیست های فداکار و جسور، جنبش طبقاتی محلی و جهانی سوسیالیستی است کە جویبارهای کوچک را در راە خروشان نمودن اقیانوس عظیم جنبش ضدسرمایەداری جهانی به هم وصل نمایند. نظام سرمایەداری بیشتر از آنچه تصور می شد بر بشریت تحمیل و مصائب و تراژدی تحمیل کردە است . زمان به گورسپردن این نظام  با دستان پرتوان گورکن اصلی آن، پرولتاریای جهانی فرارسیدە است . جهان کنونی "جهنم" ٩٩درصدیها است . میتوان و لازم است آنرا به جهنم ١درصدیها تغییر داد.

زندە باد همبستگی جهانی ضدسرمایەداری

 ٨ /٧ /٢٠١٧

 

 

حسن رحمان پناه 

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

1.00