صفحه اصلی | اسناد

اسناد

پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شد

سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره دوازدهم در روز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ اوت ۲۰۱۷ برگزار گردید. در ... ادامه

استراتژی کومه له در جنبش زنان از گزارش سیاسی به کنگره 17

زنان ایران طی سه دهه اخیر در کنار طبقه کارگر بیشترین مشقت ها را از دست رژیم جمهوری اسلامی چشیده اند. تحقیر و بی حقوقی ... ادامه

گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره ١٧

خطوط اصلی تبیین ما از اوضاع سیاسی جهان ... ادامه

قطعنامه مصوب کنگره 17 کومه له در مورد محیط زیست

• سود جوئی نظام سرمایه داری در ایران مانند هر جای دیگر جهان، در کنار نامسئول بودن رژیم جمهوری اسلامی در برابر تخریب مجیط زیست در ... ادامه

قطعنامه مصوب کنگره 17 کومه له در مورد کولبری

• بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان و مردم تهیدست مناطق کردنشین غرب ایران، باعث شده است تا شمار کثیری از مردم فقیر شهرها و ... ادامه

قطعنامه مصوب کنگره 17 کومه له در مورد گسترش مواد مخدر و راههای مقابله با آن

• اعتیاد به مواد مخدر در کردستان به پدیده ای تبدیل شده است که بخش وسیعی از خانواده های این جامعه به درجات مختلف با آن ... ادامه

خطوط عمده سیاست کومه له در مورد همکاری و تنظیم مناسبات با احزاب سیاسی در کردستان مصوب کنگره 17 کومه له

مقدمه:جامعه کردستان تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر بیحقوقیهای سیاسی و اجتماعی که عموم مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، در عین ... ادامه

پیام کنگرە هفدهم کومەلە بە خانوادە جانباختگان

خانوادە گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران!کنگرە هفدهم کومەلە بە روال همە گردهم آئیهای بزرگ تشکیلاتی، با گرامیداشت یاد و خاطرە عزیزان جانباختە ... ادامه

پیام کنگرە هفدهم کومەلە ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) بە زندانیان سیاسی!

کنگرە هفدهم کومەلە در حالی برگزار شد کە جمع زیادی از انسان های آزادیخواە، فعالین سیاسی و مبارزین جنبشهای پیشرو اجتماعی بە دلیل دفاع از ... ادامه

اطلاعیه پایانی کنگره 17 کومه له

هفدهمین کنگره کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونيست ایران)، در هفته آخر تیر ماه سال ۱۳۹6 (نیمه دوم ژوئیه سال ۲۰۱7)  طی چهار روز جلسات ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 next مجموعه نتایج: 70 | نمایش: 1 - 10