صفحه اصلی | اسناد | پیام کنگرە هفدهم کومەلە بە خانوادە جانباختگان

پیام کنگرە هفدهم کومەلە بە خانوادە جانباختگان

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
پیام کنگرە هفدهم کومەلە بە خانوادە جانباختگان

خانوادە گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران!

کنگرە هفدهم کومەلە بە روال همە گردهم آئیهای بزرگ تشکیلاتی، با گرامیداشت یاد و خاطرە عزیزان جانباختە صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران، آن همرزمانی کە در دفاع از آزادی و برابری و بنا نهادن جامعه ای سوسیالیستی جان خود را فدا کردند، کار خود را شروع کرد. همگی ما در این کنگرە تلاش داشتیم یاد و خاطرە عزیزان جانباختە خود را در ادامە راە پر افتخاری کە آنان سرمشقش بودنددر تصمیمات سیاسی و تشکیلاتی خود معنا کنیم و بار دیگر از اینطریق با عزمی راسختربر عهد و پیمان خود و وفاداری بە راە آنان، برای برقراری جامعەای آزاد ،عاری از نابرابرای و بیعدالتی رادردستور کار خود داشتە باشیم . 

کنگرە هفدهم کومەلە با تأکید برا این واقعیات و در آستانە تحولات مهم سیاسی و اجتماعی چە در ایران و چە در کردستان، بار دیگر خود را برای پیمودن مسیر پر از فراز و نشیب این خیز بلند کە عزیزان شما و همرزمان و همسنگران ما جان خود را در راە تحقق آن فدا کردند، آمادەتر یافت. بدون شک این خود پیوند عمیق شما را با کومەلە، یادگار عزیزانتان بیش از پیش محکمتر میکند. 

ما از تریبون کنگرە هفدهم کومەلە، گرمترین درودهای خود را بە همگی شما خانوادە سربلند جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم میکنیم و بە عزم و ارادە محکم شما در همراهی و با کومەلە و سیاست های آن ارج میگذاریم.

زندە باد یاد و خاطرە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم

کنگرە هفدهم کومەلە ،
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مرداد ماه 1396
ژوئن 2017

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0