صفحه اصلی | اسناد | پیام کنگرە هفدهم کومەلە ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) بە زندانیان سیاسی!

پیام کنگرە هفدهم کومەلە ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) بە زندانیان سیاسی!

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
پیام کنگرە هفدهم کومەلە ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) بە زندانیان سیاسی!

کنگرە هفدهم کومەلە در حالی برگزار شد کە جمع زیادی از انسان های آزادیخواە، فعالین سیاسی و مبارزین جنبشهای پیشرو اجتماعی بە دلیل دفاع از حقوق انسانی اما پایمال شدە اکثریت جامعە،بە این گمان واهی کە، صدای اعتراضی کە از اعماق جامعە مملو از ستم و بیعدالتی در ایران بر میخیزد، خاموش گردد، در سیاە چال های جمهوری اسلامیاسیر هستند. اما واقعیت غیر قابل انکار این است کەعلیرغم گسترش ابعاد این فعالیت های سرکوبگرانە از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی رژیم اسلامی در سال های اخیرابعاد اعتراضات و مبارزات سیاسی و اجتماعی گسترده تر شده است و همین امر حاکمیت سیاسی موجود را بشدت نگران کردە است.

انعکاس این واقعیات رادر مقاومت و پایداریزندانیان سیاسی در دفاع از آزادی و حقوق اولیه مردم، را در زندانها در مقابل دژخیمان رژیم بوضوح میتوان مشاهدە کرد، مقاومتی کە دیوار سانسور و سکوت را شکسته است، مرزها را درنوردیدە تا جائیکە در ابعاد جهانی همە جا نام جمهوری اسلامی با زندان و شکنجە و اعدام وترور عجین شدە است. امروز حقیقت این است کە پیوند زندانیان سیاسی با مبارزات و اعتراضات در حال جریان، خواست "زندانی سیاسی آزاد باید گردد را بە خواست ومطالبە اکثریت مردمی تبدیل کردە است کە در بیرون از زندانها اما در زندانی بزرگتر برای دفاع از حقوق پایمال شدە خود، با همان حاکمیتی کەشما انسانهای وارسته را درزندانهای خود حبس کردە است،بە مقابلە برخواستەاند. 

این تقابل و رویارویی اگر چە هنوز در ابتدای کار است و اگرچە هنوز نتوانستەاست بە خود قوام و شکل دهد تا با نیروی عظیم خود حاکمیت ننگین و ضد انسانی جمهوری اسلامی را بە زیر کشد، اما همانطور کە تا کنون هیچ حاکمیتی نتوانستەاست با تکیە بر سرنیزە و ایجاد فضای سرکوب و خفقان برای مدت طولانی سر پا بماند ، بدون شک نظام جمهوری اسلامی نیز آنگاە کە این نیرو، قدرت وتوان بگیرد، راە گریزی از این حکم تاریخی نخواهد داشت . سر انجام خواهد رسید روزی کە درهای زندانها بە همت و قدرت همین مردم ناراضی و بیزار از وضعیت موجود شکستە خواهند شد و همە آنانی کە اکنون اسیر در سیاە چال های جمهوری اسلامی هستند سرافرازانە بە آغوش گرم خانوادە خود و مردمی کە مقاوت و پایداری آنان را ارج میگذارند باز خواهند گشت.

کنگرە هفدهم کومەلە ضمن تأکید بر این واقعیت و تلاش برای آمادە کردن نیروی آگاە و متشکل از کارگران و زحمتکشان جامعە، نیرویی کە بیشترین اسیب ها و زیان ها را در سایە حاکمیت جمهوری اسلامی تجربە کردەاند، ضمن ارج نهادن بە مقاومت و پایداریزندانیان سیاسی، تلاش برای هر چە وسیعتر کردن شعار آزادی زندانیان سیاسی، رساندن صدای حق طلبانە و دادخواهانە زندانیان سیاسی را در دستور کارفعالیت خود گذاشت . کنگرە هفدهم کومەلە ‌همچنین بە این منظور با استفادە از همە امکانات موجود خود، گسترش پیوند و ارتباط با خانودە زندانیان سیاسی و رساتر کردن صدای دادخواهی آنان، تلاش جدی را پیش روی خود گذاشت. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی،
زندە باد سوسیالیسم 
کنگرە هفدهم کومەلە ،
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مرداد ماه 1396
ژوئیە 2017

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0